Privacyverklaring

 1. Inleiding

In het kader van haar dienstverlening verwerkt Meihuisje Interieur persoonsgegevens. Meihuisje ontvangt deze gegevens doorgaans van uzelf, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Met deze privacyverklaring informeer ik u hoe Meihuisje met deze persoonsgegevens omgaan.

Wij zijn:

Meihuisje Interieur
KvK: 17006494
Beiaardstraat 18
5554 PV, Valkenswaard

 1. Te verwerken persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens Meihuisje verwerkt hangt af van de precieze aankoop en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van contactpersonen bij zakelijke klanten;
 • Financiële gegevens;
 • Alle gegevens die u deelt op het social media account waarmee u met Meihuisje linkt;
 1. Doelen van en grondslagen voor de verwerking

In een aantal gevallen verwerkt Meihuisje de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doet Meihuisje dat om uitvoering te kunnen geven aan haar dienstverlening.

Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan Meihuisje er van uit mag gaan dat dit ook in uw belang zal zijn, zoals:

 • Communicatie en informatievoorziening, bijvoorbeeld toezending van de nieuwsbrief;
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
 • Facturering en incasso.

Tot slot kan Meihuisje uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van haarzelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

 1. Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening van Meihuisje maak ik regelmatig gebruik van de diensten van derden, zoals leveranciers en transporteurs. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn. Andere derden die inzage hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze ICT-leverancier, financiële instelling of aanbieder van de nieuwsbrief. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot persoonsgegevens, zal Meihuisje met deze derden overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zal Meihuisje alleen derden inschakelen van wie zij kan en mag uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Uiteraard kan het ook zo zijn dat Meihuisje uw persoonsgegevens aan derden moet verstrekken in verband met een wettelijke verplichting, zoals aan haar accountant. Overigens wijst Meihuisje u er graag op dat wanneer u Meihuisje een openbaar bericht via social media toezendt, anderen kennis kunnen nemen van dit bericht.

 1. Verwerking binnen de EER

Meihuisje zal de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve wanneer in het betreffende land het door de AVG gewaarborgde beveiligingsniveau voor persoonsgegevens niet wordt ondermijnd en er voldoende belang bestaat bij een verwerking buiten de Europese Economische Ruimte.

 1. Beveiliging

Meihuisje heeft voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van Meihuisje kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

Meihuisje verplicht haar eventuele medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder draag ik er zorg voor dat mijn medewerkers een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG.

 1. Bewaartermijnen

Meihuisje zal uw persoonsgegevens in beginsel niet langer verwerken dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hiervoor de paragraaf ‘Doelen van en grondslagen voor de verwerking’). Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat Meihuisje zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 1. Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Meihuisje of door een van haar verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door Meihuisje te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

 1. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met Meihuisje contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u op de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 1. Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een inbreuk (een zogenaamd datalek) met betrekking tot uw persoonsgegevens dan stelt Meihuisje u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte, indien er een grote kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Meihuisje streeft ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat Meihuisje dit datalek heeft ontdekt of daarover door haar (sub)verwerkers is geïnformeerd. Meihuisje zal een datalek zo nodig melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Wijzigingen

Ongetwijfeld zal het privacybeleid van Meihuisje Interieur wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en deze is steeds te vinden op haar website.

 1. Social media

Wanneer u de website van Meihuisje bezoekt, dan kunt u eenvoudig via buttons doorklikken naar onze sociale media-pagina’s als Instagram, Facebook, YouTube en Pinterest. Wanneer u deze pagina’s bezoekt en hier een openbaar bericht achterlaat of anderszins een reactie geeft, kunnen andere bezoekers hiervan kennisnemen. Meihuisje raadt dan ook af om hier persoonlijke berichten te plaatsen.

Het doorklikken naar de social media-pagina’s wordt mogelijk gemaakt door de techniek van de betreffende exploitanten. Zij plaatsen op dat moment cookies en kunnen uw persoonsgegevens verwerken. Wanneer dit buiten de EER gebeurt, dan zeggen zij echter toe een deugdelijke beveiliging van persoonsgegevens te hebben georganiseerd, aansluitend bij de verplichtingen als neergelegd in de Europese AVG. Meihuisje heeft hier geen invloed op en verwijzen u naar het privacy statement van de betreffende social media.  De informatie die door derden wordt geplaatst, ongeacht of Meihuisje hierop invloed heeft, of waarnaar middels hyperlinks wordt verwezen, valt nimmer onder de verantwoordelijkheid van deze organisatie.

Scroll naar boven