Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Meihuisje Interieur.

Versie december 2021

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen van goederen, verrichtingen van diensten en andere overeenkomsten van c.q. met de eenmanszaak Meihuisje Interieur (KvK:17006494), gevestigd aan Beiaardstraat 18 te Valkenswaard (5554 PV), hierna aan de duiden als ‘de ondernemer’. Met het neerleggen van een aanvraag, het geven van een opdracht, het plaatsen van een bestelling dan wel anderszins sluiten van een overeenkomst met ondernemer, aanvaardt de andere partij, hierna aan te duiden als ‘klant’, de algemene voorwaarden van de ondernemer.

1.2 Er kan slechts van de inhoud van deze algemene voorwaarden worden afgeweken, indien dit schriftelijk door de ondernemer is bevestigd. De (algemene) voorwaarden van de klant zullen geen onderdeel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen en binden de ondernemer niet.

2. Aanbiedingen

2.1 Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen zijn vrijblijvend en kennen een geldigheid van één maand, tenzij nadrukkelijk anders is bepaald door ondernemer.

2.2 Een offerte, prijsopgave of aanbod wordt in de eerste plaats gebaseerd op informatie afkomstig van de klant. Indien deze informatie onjuist blijkt, dan bindt de offerte de ondernemer niet.

2.3 Bemonstering, waaronder onder meer stalen, tekeningen, voorbeelden, kleuropgaven en dessins, welke door de ondernemer bij een aanbod wordt verstrekt dient uitsluitend ter informatie. De ondernemer zal het uiteindelijke product zoveel mogelijk bij deze bemonstering laten uitsluiten, maar afwijkingen zijn toelaatbaar, mits in algemene zin, kwalitatief en financieel vergelijkbaar.

2.4 Bemonstering welke niet bij klant in rekening is gebracht blijft eigendom van de ondernemer en dient op eerste verzoek in goede staat aan de ondernemer te worden geretourneerd. Verstrekte bemonstering mag zonder toestemming van de ondernemer niet aan derden worden overgedragen of afgegeven.

2.5 De ondernemer staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de klant deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel aan de ondernemer kenbaar is gemaakt.

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de ondernemer heeft bereikt. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3.2 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van het betreffende product.

3.3 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte zijn aangebracht, komt in afwijking van het voorgaande de overeenkomst pas tot stand, indien ondernemer aan de klant heeft bevestigd met deze afwijking(en) in te stemmen.

3.4 Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, zal een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

4. Levering En Uitvoering

4.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

4.2 Kosten van verzending van een bestelling komen voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders is aangegeven door de ondernemer.

4.3 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

4.4 Levering door de ondernemer zal hebben plaatsgevonden, indien:

• Het goed door of namens de klant is afgehaald, of het goed door ondernemer is gebracht of

• Het goed aan de aangewezen verzender is afgegeven.

4.5 Behoudens het bepaalde in artikel 7.4 zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de klant overgaan bij aflevering.

4.6 De door ondernemer aangeduide levertijd is uitsluitend indicatief van aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding, in het bijzonder niet bij situaties van overmacht. Van overmacht aan de zijde van de ondernemer is sprake, indien de ondernemer na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de ondernemer als bij derden, van wie de ondernemer de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, epidemieën, pandemieën en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de ondernemer ontstaan.

4.7 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de ondernemer als de klant bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de ondernemer recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de klant, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de ondernemer terug te zenden voor rekening en risico van de klant, indien de klant kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de klant niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

4.8 Indien om welke reden dan ook de klant niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, dan zal de ondernemer, indien haar opslagmogelijkheden dit toelaten, op verzoek van klant de goederen tegen een gebruikelijk tarief kunnen opslaan.

4.9 Indien om welke reden dan ook de klant niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, dan zal de ondernemer, indien haar opslagmogelijkheden dit toelaten, op verzoek van klant de goederen tegen een gebruikelijk tarief kunnen opslaan.

4.10 Reclamaties dienen binnen 5 werkdagen na levering plaats te vinden, onder toevoeging van een onderbouwing, waaronder ook foto’s. Op bewerkte of verwerkte goederen kan niet worden gereclameerd en ook zal een reclamatie op goederen met duidelijke gebruikerssporen niet worden geaccepteerd.

5. Herroepingsrecht Bij Online Aankopen

5.1 Bij de online aankoop van producten heeft de consument, nadrukkelijk niet de zakelijke klant, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

5.2 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Ons retour adres: Beiaardstraat 18, 5554 PV te Valkenswaard.

5.3 Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending, waarna terugbetaling zo spoedig mogelijk plaatsvindt, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product.

5.4 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

6. Uitsluiting Herroepingsrecht

6.1 Bij producten die niet online zijn aangekocht, geldt geen herroepingsrecht.

6.2 Uitsluiting of aanpassing van het herroepingsrecht zal plaatsvinden voor producten:

• Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant, of anderszins ten behoeve van de klant op maat gemaakt zijn.

• Die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

• Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

7. De Prijs

7.1 Prijsopgaven aan consumenten zullen inclusief btw zijn, prijsopgaven aan zakelijke partijen zijn exclusief btw. Geschiedt nakoming in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door Ondernemer afzonderlijk worden gefactureerd.

7.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Ontvangen betalingen strekken allereerst in mindering op verschuldigde kosten, rente en vervolgens op de oudste factuur.

7.3 Indien een tijdige betaling uitblijft, dan gelden de volgende bepalingen:

• Consumenten ontvangen een aanmaning, waarna zij de consumentenrente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zullen zijn. Hierbij geldt steeds een minimum van € 40,00.

• Zakelijke klanten zullen direct na het verstrijken van de betalingstermijn in verzuim verkeren en direct de handelsrente en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn. Hierbij geldt steeds een minimum van € 150,00.

7.4 Zolang de klant niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de ondernemer zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de klant over, zodra de klant aan al zijn verplichtingen jegens de ondernemer heeft voldaan.

7.5 Indien er gerede twijfel bij de ondernemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de klant, is de ondernemer bevoegd de levering van goederen uit te stellen, totdat de klant zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De klant is aansprakelijk voor de door de ondernemer door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

7.6 Iedere verplichting van de klant is terstond opeisbaar ingeval de klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien beslag wordt gelegd op zijn bezittingen.

8. Conformiteit, Garanties En Aansprakelijkheid

8.1 Op alle leveringen aan consumenten geldt de wettelijke garantie. Voor zover ondernemer goederen levert met een fabrieksgarantie, zullen deze garantievoorwaarden van toepassing zijn. Per overeenkomst zal de garantie nader worden gespecificeerd. Richting de zakelijke klant worden garanties uitgesloten.

8.2 Ondernemer kan niet verplicht worden enigerlei verplichting na te komen richting klant indien de fabrikant niet verplicht is eenzelfde verplichting richting ondernemer na te komen, dan wel daartoe niet in staat is doordat deze in surseance van betaling, in staat van faillissement of daarmee vergelijkbare situaties verkeert.

8.3 Een garantie geldt niet indien:

• De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn.

8.4 Garanties worden slechts aan de klant verstrekt en gelden niet voor eventuele opvolgende rechtverkrijgenden. Garantietermijnen en normale gebruiksduur starten op het moment waarop de overeenkomst met de klant is gesloten.

8.5 Indien komt vast te staan dat ondernemer aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat de verzekeraar aan de ondernemer uitkeert. Indien de verzekeraar geen bedrag uitkeert, dan zal het bedrag waarvoor aansprakelijkheid kan bestaan steeds beperkt zijn tot de factuurwaarde. Richting zakelijke klanten wordt iedere aansprakelijkheid afgewezen.

8.6 Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, zoals onder meer bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

8.7 Klachten kunnen worden gericht aan info@meihuisje.nl

9. Privacy

9.1 De ondernemer verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming en aanverwante toepasselijke wet- en regelgeving. Voor uitgebreide informatie over hoe de ondernemer persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar het Privacy Statement, online beschikbaar op www.meihuisje.nl

10. Slotbepalingen

10.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

10.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen ondernemer en klant is het Nederlandse recht van toepassing.

10.3 Alle geschillen tussen klant en ondernemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van ondernemer.

Algemene Inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden Meihuisje Interieur.

Versie december 2021

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen aan de eenmanszaak Meihuisje Interieur (KvK:17006494), gevestigd aan Beiaardstraat 18 te Valkenswaard (5554 PV), hierna aangeduid als ‘de afnemer’. De afnemer wijst aanvullende of afwijkende voorwaarden die door de leverancier ter hand worden gesteld te allen tijde af. Een verwijzing naar een offerte, aanbieding of voorstel van de leverancier houdt niet in dat alle voorwaarden of voorschriften in het desbetreffende document zijn aanvaard.

1.2 Er kan slechts van de inhoud van deze algemene voorwaarden worden afgeweken, indien dit schriftelijk door de afnemer is bevestigd.

2. Totstandkoming Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand zodra de leverancier de inkooporder van de afnemer aanvaardt. Een inkooporder wordt niet eerder geacht te zijn uitgebracht, tot partijen ondubbelzinnig hebben ingestemd met prijs en voorwaarden.

2.2 Een inkooporder wordt geacht te zijn aanvaard:

• Als de leverancier de inkooporder uitdrukkelijk heeft aanvaard.

• Zodra de leverancier is begonnen met de uitvoering van de inkooporder.

• Indien de leverancier de inkooporder niet binnen drie werkdagen na ontvangst uitdrukkelijk heeft geweigerd.

3. Levering En Uitvoering

3.1 Leverancier zal steeds de levertermijn als vermeld in de inkooporder respecteren.

3.2 Overschrijding van een termijn geeft de afnemer recht op schadevergoeding.

3.3 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, is de afnemer bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de leverancier ten hoogste recht op vergoeding van de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, dan is afnemer gerechtigd het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen. De afnemer ontvangt op dat moment reeds betaalde bedragen retour.

3.4 Van overmacht aan de zijde van de leverancier is sprake, indien de leverancier na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de ondernemer als bij derden, van wie de ondernemer de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, epidemieën, pandemieën en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de leverancier ontstaan.

3.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de leverancier zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De afnemer is niet verplicht dit vervangende artikel te accepteren.

4. Facturering En Betaling

4.1 De leverancier zal het verschuldigde bedrag voor de door de afnemer afgenomen producten en/of diensten niet eerder factureren dan op de datum van levering van die producten en/of verrichting van die diensten.

4.2 Facturen dienen te voldoen aan de wettelijke eisen en dienen onder meer te zijn voorzien van het btw-bedrag en het btw-nummer van de afnemer.

4.3 De betaling van verschuldigde bedragen zal plaatsvinden binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur, mits de factuur voldoet aan de in dit artikel genoemde vereisten en mits het geleverde product en/of dienst is geaccordeerd.

4.4 De afnemer heeft het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten zolang de leverancier zijn verplichtingen niet nakomt. In geval de afnemer een onbetwiste factuur ten onrechte onbetaald laat, heeft de leverancier geen recht op een vertragingsrente.

5. Conformiteit, Garanties En Aansprakelijkheid

5.1 De leverancier garandeert dat de geleverde producten, verrichte diensten en/of resultaten in overeenstemming zijn met de in de inkooporder vermelde specificaties. Tevens garandeert de leverancier dat de geleverde producten vrij van gebreken zijn en van deugdelijke materialen zijn vervaardigd. De producten zullen in ieder geval ook voldoen aan de bij of krachtens wet gestelde eisen en vrij zijn van materiaal-, fabricage-, constructie- en ontwerpfouten. De diensten die worden verricht met de mate van zorgvuldigheid, deskundigheid en professionaliteit die redelijkerwijs van leverancier mag worden verwacht.

5.2 Het is de leverancier niet toegestaan zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen en/of uit te besteden aan een derde zonder schriftelijke toestemming van afnemer.

5.3 Binnen een periode van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van levering kan (een deel van) de zending, product of dienst worden afgekeurd, indien blijkt dat niet wordt voldaan aan het voorgaande. Indien een (deel van de) zending, product of dienst is afgekeurd, zal de leverancier op zijn kosten binnen 5 werkdagen nadat de mededeling van afkeuring is ontvangen overeenkomstig het verzoek van afnemer:

• Het ontbrekende alsnog leveren of de ontbrekende dienst alsnog verrichten.

• Het afgekeurde product ophalen, dit vervolgens repareren of vervangen en na reparatie of vervanging weer leveren, dan wel de afgekeurde dienst opnieuw uitvoeren.

5.4 Onverminderd het recht van de afnemer tot schadeloosstelling voor alle kosten en schade welke het gevolg zijn van gebrekkigheid of ongeschiktheid van een door de leverancier geleverd product en/of resultaat, houdt de garantie onder meer in dat alle gebreken die ontstaan tijdens de garantieperiode onmiddellijk op eerste schriftelijk verzoek van de afnemer en op kosten van de leverancier binnen 14 dagen na de datum van de schriftelijke mededeling van afnemer geheel worden hersteld of vervangen door eenzelfde product en/of resultaat. In spoedeisende gevallen kan de afnemer, onverminderd haar overige rechten, op kosten van de leverancier zelf de defecte (delen van) producten bij haar klanten herstellen. Op verzoek zal de leverancier in dergelijke gevallen kosteloos reserveonderdelen en/of gereedschap verstrekken en/of alle mogelijke ondersteuning verlenen.

5.5 Voor producten houdt de garantie tevens in dat de leverancier op verzoek van de afnemer een creditnota verstrekt ten bedrage van het totaal aantal geretourneerde gebrekkige producten, op basis van ten minste de aankoopprijs.

5.6 De garantieperiode van producten voor consumenten is ten minste 24 maanden vanaf de datum van verkoop door afnemer aan de consument. De garantieperiode voor andere producten is ten minste 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van levering.

5.7 Indien sprake is van een schade aan de zijde van de afnemer of haar klanten waarvoor de afnemer aansprakelijk wordt gesteld, dan zal de leverancier haar volledig vrijwaren en schadeloosstellen. Dit geldt ook voor alle gevolgschade.

6. Ontbinding Van De Overeenkomst

6.1 Indien de leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zal de afnemer de leverancier in gebreke stellen, tenzij partijen een fatale termijn overeen zijn gekomen en/of nakoming anderszins blijvend onmogelijk is. In dat geval is de leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de afnemer bevoegd de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst(en) met de leverancier op te schorten, onverminderd haar overige rechten, waaronder het recht op schadevergoeding.

6.2 De afnemer kan de overeenkomst met de leverancier steeds met een opzegtermijn van één maand opzeggen. De afnemer is op dat moment slechts gehouden die kosten van leverancier te vergoeden die uit hoofde van de overeenkomst correct zijn uitgevoerd en tegen de overeengekomen prijs. Overige schadeloosstelling kan niet van de afnemer worden gevraagd.

6.3 De afnemer is tevens gerechtigd om via een schriftelijke verklaring en onverminderd eventuele rechten op vergoeding van alle schade de overeenkomst zonder enige aansprakelijkheid tot vergoeding van kosten van de leverancier en zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

• Er faillissement van de leverancier is aangevraagd of hij in staat van faillissement is verklaard.

• De leverancier surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend.

• Beslag is gelegd op een deel van of het gehele vermogen van de leverancier.

• De zeggenschap over de onderneming van de leverancier is overgegaan op een derde.

7. Intellectueel Eigendom

7.1 De leverancier draagt hierbij alle (intellectuele) (eigendoms-)rechten op, en belangen in, alle resultaten van werkzaamheden die de leverancier voor de afnemer verricht bij het ontwikkelen en leveren van de producten en diensten, over aan de afnemer, welke overdracht terstond na het ontstaan van die rechten door afnemer reeds nu voor alsdan hierbij is aanvaard.

7.2 De leverancier vrijwaart en beschermt de afnemer tegen, en stelt de afnemer schadeloos met betrekking tot, alle kosten voortvloeiende uit eventuele rechtszaken die voortvloeien uit of in verband staan met een bewering dat de geleverde producten en/of verrichte diensten of enig onderdeel daarvan en/of het commerciële gebruik daarvan door de afnemer binnen haar bedrijfsactiviteiten direct of indirect of mede inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde.

8. Geheimhouding En Privacy

8.1 De afnemer en de leverancier verplichten zich geen product-, klant- en/of bedrijfsgegevens die de andere partij betreffen aan derden kenbaar te maken. Dit behoudens een wettelijke verplichting hiertoe of indien schriftelijk anders tussen partijen overeen wordt gekomen.

8.2 De leverancier zal alle persoonsgegevens als verkregen van of namens afnemer conform de verplichtingen uit hoofde van de Algemene verordening gegevensbescherming verwerken. Zo nodig zal er tussen partijen een aanvullende verwerkersovereenkomst worden gesloten.

9. Slotbepalingen

9.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

9.2 Op alle overeenkomsten tussen partijen is het Nederlandse recht van toepassing.

9.3 Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van de afnemer.

Scroll naar boven